ข้อกำหนด Web hosting

อินเทอร์เน็ต เป็นสื่อ ที่เผยแพร่ไปทั่วโลก ดังนั้น เพื่อความเป็นระเบียบในการใช้บริการ triplesystems.com มีข้อกำหนดในการใช้บริการดังนี้ "ผู้ใช้บริการ" จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข กฏระเบียบต่างๆ ที่กำหนด และที่จะกำหนดขึ้นใน ข้อกำหนด นี้อย่างเคร่งครัดหาก "ผู้ใช้บริการ" ละเมิด หรือพยายามละเมิดเงื่อนไขแห่งข้อกำหนดนี้ข้อหนึ่งข้อใด "triplesystems.com" จะทำการบอกกล่าว และ ตักเตือนไปยังที่อยู่ทางอีเมล์ของ "ผู้ใช้บริการ"ที่ได้ลงทะเบียนไว้ถ้า"ผู้ใช้บริการ" ยังมีความพยายามที่จะไม่ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดนี้อีก "triplesystems.com"จะยกเลิกการให้บริการโดยทันที โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

ในการใช้บริการ "ผู้ใช้บริการ" จะต้องไม่กระทำการในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม หรือกระทำการใดอันเป็นความผิดทั้งทางกฏหมายแพ่ง กฏหมายอาญา กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดทั้ง กฎหมาย กฏระเบียบ หรือเงื่อนไขต่างๆ ของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ

ห้ามรับส่งข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ หรือในทางที่ผิดกฏหมาย หรือดำเนินการอย่างใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดภัยต่อสังคม และความมั่นคง หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีลักษณะเป็นเอกสารซึ่งทางราชการตีความว่าเป็นการข่มขู่ หรือลามกอนาจาร รวมถึง การละเมิดลิขสิทธิ์ในผลงาน

"ผู้ใช้บริการ" จะไม่ใช้บริการในลักษณะใด ๆ ก็ตามอันเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น กล่าวคือ ไม่อ่านข้อความส่วนตัวของผู้อื่น ไม่ว่าข้อความนั้นจะใช้ระบบความปลอดภัยของแฟ้มข้อมูลป้องกันไว้หรือไม่ก็ตาม ไม่เปิดเผย และ/หรือ เผยแพร่ข้อความที่ผู้อื่นส่งมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เขียน ไม่กระทำการส่งโฆษณาไปยังอีเมล์ผู้อื่นโดยไม่มีที่อยู่ที่ใช้ในทางธุรกิจจริง (SPAM MAIL) ไม่ใช้ภาษาที่ไม่สุภาพ ไม่เขียนข้อความที่ทำให้ผู้อื่นเสียหายหากมีข้อโต้แย้งใดเกี่ยวกับความประพฤติเสื่อมเสียดังกล่าวมานี้ ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำจากบุคลากรใด ๆของ "ผู้ใช้บริการ" แล้ว "ผู้ใช้บริการ" จะยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของ "ผู้ใช้บริการ" แต่เพียงฝ่ายเดียว

ห้าม "ผู้ใช้บริการ" สืบค้นข้อความ และ/หรือบุกรุกระบบคอมพิวเตอร์อื่นๆ ในเครือข่าย "triplesystems.com"และ เครือข่ายอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศที่ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปใช้งาน ในทางกลับกัน "ผู้ใช้บริการ" จะต้องรักษารหัสผ่านของตัวเองไว้เป็นอย่างดี โดยต้องตรวจสอบป้องกันและ ไม่ยอมให้บุคคลภายนอก บุกรุกเข้าระบบเครือข่าย ของ "triplesystems.com" ที่มีอยู่แล้วผ่านทางบัญชีผู้ใช้งาน ของ "ผู้ใช้บริการ" ไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ ทั้งสิ้น

"triplesystems.com" ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายประการใดๆ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการควบคุมของ "triplesystems.com" เช่นวงจรสื่อสารชำรุด จานแม่เหล็กชำรุด ความล่าช้าของแฟ้มข้อมูล หรือจดหมายไม่ถึงปลายทาง ในกรณีที่ส่งผิดสถานที่ หรือเกิดความผิดพลาดในข้อมูล/หรือความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดโดยผู้ใช้ อื่น ๆ โดย ในกรณี ที่เกิดความเสียหายที่นอกเหนือ การควบคุม ขึ้น "triplesystems.com" จะทำการคัดลอกข้อมูลล่าสุด จากระบบสำรองข้อมูลออกมา โดยจะแจ้งให้ "ผู้ใช้บริการ" ทราบทาง อีเมล์ ของ "ผู้ใช้บริการ"

"ผู้ใช้บริการ" จะอนุญาตให้เฉพาะสมาชิกภายในองค์กรรวมทั้งบริษัทฯ ในเครือของ "ผู้ใช้บริการ" เป็นผู้ใช้บริการเท่านั้น ห้าม "ผู้ใช้บริการ" โอนสิทธิการใช้บริการ หรือนำสิทธิการใช้บริการไปจำหน่ายต่อ โดยวิธีการใดๆ และ/หรือ ยินยอมให้บุคคลภายนอก หรือนิติบุคคลอื่นใช้บริการหรือร่วมใช้บริการ ไม่ว่ากระทำเพื่อการกุศล หรือมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

"ผู้ใช้บริการ" จะไม่ใส่ และ/หรือ ใช้โปรแกรมที่ทำให้ทรัพยากรของระบบ ลดต่ำลงอย่างมาก รวมถึงการรับส่งข้อมูลมากเกินความจำเป็น ถ้า "triplesystems.com" ตรวจพบ หรือ มีผู้แจ้งมา "triplesystems.com" ขอสงวนสิทธิ์ที่จะหยุดการให้บริการกับ "ผู้ใช้บริการ" ชั่วคราวจนกว่าการตรวจสอบเสร็จสิ้นหากการตรวจสอบพบว่า "ผู้ใช้บริการ" กระทำดังกล่าวจริง "triplesystems.com" จะติดประกาศ และ ส่งอีเมล์ เตือนไปยัง อีเมล์ ที่ "ผู้ใช้บริการ" ได้ลงทะเบียนไว้หาก "ผู้ใช้บริการ" ยังมีความพยายามที่จะไม่ปฏิบัติตาม ข้อกำหนด นี้อีก "triplesystems.com" จะยุติการให้บริการ ในทันที โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

"triplesystems.com" ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกบริการในทันที โดยไม่มีการคืนค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น หากพบว่ามีการกระทำใดๆ ของ "ผู้ใช้บริการ" เกิดขึ้นอีก ภายหลังจากการแจ้งเตือนครั้งสุดท้าย ทางประกาศ และ/หรือ ทางอีเมล์ที่ "ผู้ใช้บริการ" ลงทะเบียนไว้ โดย "ผู้ใช้บริการ" มีสิทธิ์ที่จะ ยื่นหนังสือคัดค้าน การแจ้งเตือนนั้น ๆ ภายใน 7 วัน นับจากวัน ประกาศ และ/หรือ ส่งทางอีเมล์