IT Outsource (ไอที เอาท์ซอร์ส)

itoutsource1

 

ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการให้บริการ IT Outsourcing กว่า 10 ปีของ Triple Systems ที่ได้ให้บริการด้าน IT Outsourcing กับองค์กรทั้งระดับเล็ก กลาง และใหญ่ ในวันนี้พร้อมที่จะให้บริการกับองค์กรทุกระดับด้วยรูปแบบบริการที่หลากหลาย เชื่อถือได้ และช่วยแก้ปัญหาการจัดการด้านกำลังคน ให้กับทุกองค์กร ด้วยทีมวิศวกร IT สำหรับให้บริการงาน Outsourcing โดยมีรูปแบบการให้บริการ ท่านสามารถเลือกรูปแบบที่เหมาะสมและจัดการงบประมาณค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ดังนี้

 

implementation6

รูปแบบการให้บริการ

รายละเอียด

Outsourcing Service 24X7

การบริการวิศวกรประจำไซท์งาน แบบต่อเนื่องตลอดเวลาไม่มีวันหยุด

Outsourcing Service 8X5

การให้การบริการวิศวกรประจำไซท์งานแบบระหว่างเวลาทำการของลูกค้าบริษัททั่วไป

Outsourcing Interim/Tailored

การให้การบริการแบบ สามารถเลือกช่วงเวลาและระยะเวลาการปฏฺบัติงานตามลูกค้ากำหนด

Outsourcing Interim/Tailored

การเข้าประเมินระบบ IT Infrastructure เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านโดยผู้เชี่ยวชาญ และ การเข้าปรับปรุงคุณภาพของระบบ IT

 

2solution

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

- ได้รับบริการจากผู้เชี่ยวชาญ และ ทีมงานที่ปรึกษา มืออาชีพ

- ประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับการจ้างพนักงานไอที

- ประหยัดเวลาในส่วนต้องจ้างพนักงานไอทีที่ลาออก

- มีเวลาในการทำงานในส่วนธุรกิจมากขึ้น ไม่ต้องแก้ไขปัญหาขาดพนักงานด้านไอที