ไอทีโซลูชั่น

16solution

คือกระบวนการแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาระบบงาน ตามสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน หรือภาระกิจนั้นๆ ให้สำเร็จลุล่วง โดยกระบวนการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี