เมล์

How to Outlook Configuration

Q : ต้องตั้งค่าต่างๆอย่างไร ที่โปรแกรมตรวจเช็ค Email เช่น Outlook Express?

A : การตั้งค่าใน โปรแกรม Outlook Express เพื่อ รับ - ส่ง Email แบบ POP3 นั้น สามารถ ทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
.................1. เปิดโปรแกรม Outlook Express
.................2. เลือกเมนู Tools
.................3. เลือกที่ Accounts
.................4. ที่หน้าต่าง pop-up ให้เลือก Add แล้วเลือก Mail...
.................5. ใส่ชื่อ Email Address ของท่าน
.................6. ตรงส่วนหน้าต่าง Email Server Names ที่ ให้ตรวจเช็คให้แน่ใจว่า My incoming mail server is a POP3 server.
.....................ในช่อง Incoming mail (POP3, IMAP or HTTP) server : ให้ใส่ค่า : mail.yourdomain.com
.................... ในช่อง Outgoing mail (SMTP) server : ให้ใส่ค่า : mail.yourdomain.com
.................7. ตรงส่วนหน้าต่าง Internet mail logon ในช่อง Account name ให้ใส่ชื่อ Email Address ของท่าน เช่น
..................... This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ในช่อง Password ให้ใส่ชื่อ Password
.................8. กดปุ่ม Finish แล้วทดลอง รับ - ส่ง Email

การตั้งค่าอีเมล์ โปรแกรม Microsoft Outlook Express เป็น PDF file

Q : วิธีป้องกันอีเมลล์อันไม่พึงประสงค์

A : วิธีป้องกันอีเมลล์อันไม่พึงประสงค์ หรือ ที่เรียกว่า spam เป็นอีเมลล์ที่ส่งมาจากผู้ที่ไม่รู้จัก ส่วนใหญ่จะเป็นการขายของ ทำให้ผู้รับเกิดความรำคาญ แต่ไม่สามารถตอบโต้หรือปฎิเสธได้ การแก้ไขที่ปลายเหตุเช่นใช้ตัวกรอง ไม่ค่อยได้ผล โชคดีที่อีเมลล์ภายใต้โดเมนของท่าน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สามารถช่วยป้องกัน spam ได้โดยแก้ไขจากต้นเหตุ

วิธีการตั้งค่าอีเมล์ของโปรแกรมต่างๆ

การตั้งค่าอีเมล์ โปรแกรม Microsoft Outlook 2003
............การตั้งค่าอีเมล์ โปรแกรม Microsoft Outlook 2007
............การตั้งค่าอีเมล์ โปรแกรม Microsoft Outlook 2010 สำหรับ Windows 7 (พิเศษ)
............การตั้งค่าอีเมล์ โปรแกรม Microsoft Outlook Express
............การตั้งค่า Identity ของโปรแกรมอีเมล์ Microsoft Outlook Express
............การตั้งค่าอีเมล์ โปรแกรม Incrediemail
............การตั้งค่าอีเมล์ โปรแกรม Thunderbird
............การตั้งค่าอีเมล์ โปรแกรม Outlook ให้ใช้ร่วมกับ GoogleApp
............การตั้งค่าอีเมล์ในโทรศัพท์ iPhone

 วิธีการ Compact Folder สำหรับ Outlook

 Outlook Express / Outlook V6.0

วิธีการ compact folder สำหรับ Outlook Express / Outlook V6.0
............- เลือกเมนูบาร์ File -> Folder -> Compact All Folders รอจนกระทั่งโปรแกรมดำเนินการเสร็จสิ้น

Microsoft Outlook 2003

- เลือกเมนูบาร์ Tools -> E-mail Accounts
........... - ในส่วน E-mail เลือก View or change existing e-mail accounts แล้วกดที่ปุ่ม Next (ให้ข้ามขั้นตอนนี้
.............. ถ้าหากขึ้นหน้าต่าง E-mail Accounts)
........... - เลือก Email Account ที่ต้องการ แล้วเลือก Change
........... - กดที่ปุ่ม More Settings
........... - ไปที่หัวข้อ Advanced
........... - กดที่ปุ่ม Offline Folder File Settings
........... - กดที่ปุ่ม Compact Now แล้วรอจนกระทั่งโปรแกรมดำเนินการเสร็จสิ้น

Microsoft Outlook 2007

- คลิกขวาที่ Personal Folders -> Properties for "Personal Folders"
........... - กดที่ปุ่ม Advanced
........... - กดที่ปุ่ม Compact Now แล้วรอจนกระทั่งโปรแกรมดำเนินการเสร็จสิ้น

Microsoft Outlook 2010

- คลิกขวาที่ Outlook Data File -> Data File Properties
........... - กดที่ปุ่ม Advanced
........... - กดที่ปุ่ม Compact Now แล้วรอจนกระทั่งโปรแกรมดำเนินการเสร็จสิ้น

การแก้ปัญหา Outlook เมื่อเกิด Error

วิธีแก้ Error 0x800C0133

ลักษณะของปัญหา : Microsoft Outlook หรือ Outlook Express ไม่สามารถรับอีเมล์ หรือส่งอีเมล์ออกได้ โดยจะมี error 0x800C0133 แจ้งในขณะที่กดปุ่ม send & receive

สาเหตุของปัญหา : Microsoft Outlook หรือ Outlook Express มีกำหนดพื้นที่การใช้งานของ folder ไว้สูงสุดประมาณ 2GB เมื่อผู้ใช้งานมีการใช้งานพื้นที่อีเมล์ใกล้ถึงกำหนดสูงสุดที่สามารถจัดการ folder ได้แล้ว ระบบจึงทำการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานทราบ ซึ่งก็คือ error 0x800C0133 นั้นเอง

วิธีการแก้ไขปัญหา Outlook Express / Outlook V6.0

ทำการ compact folder ที่ใช้งาน เพื่อลดพื้นที่การใช้งานของ folder ให้ต่ำกว่า 2GB โดยท่านสามารถดูวิธีการ compact folder ได้จากหัวข้อ compact folder แล้วทำการสร้าง folder ขึ้นมาใหม่ แล้วทำการย้ายข้อมูลอีเมล์จาก folder inbox เข้าไปที่ folder ใหม่แทน เพื่อให้ folder inbox มีขนาดไม่เกิน 2GB
.................หมายเหตุ : แนะนำให้ทำการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการ compact folder สำหรับ outlook

วิธีแก้ Error 0x800ccc78

ลักษณะของปัญหา : Microsoft Outlook หรือ Outlook Express ไม่สามารถส่งอีเมล์ออกได้ โดยจะมี error 0x800ccc78 แจ้งในขณะที่พยายามส่งอีเมล์ออก หรือ ทดสอบส่งอีเมล์ออก (Test Account Setting)

วิธีการแก้ไขปัญหา Outlook Express / Outlook V6.0

- เลือกเมนูบาร์ Tools -> Accounts
................ - เลือก Email Account ที่มีปัญหาในหัวข้อ Mail แล้วเลือก Properties
................ - ไปที่หัวข้อ Servers
................ - ในส่วน Outgoing Mail Server ให้ติ๊ก "My server requires authentication"
................ - กดที่ปุ่ม Settings
................ - ให้ติ๊ก "Use same settings as my incoming mail server"
................ - กดที่ปุ่ม OK

Microsoft Outlook 2003

- เลือกเมนูบาร์ Tools -> E-mail Accounts
.................- ในส่วน E-mail เลือก View or change existing e-mail accounts แล้วกดที่ปุ่ม Next(ให้ข้ามขั้นตอนนี้
...................ถ้าหากขึ้นหน้าต่าง E-mail Accounts)
.................- เลือก Email Account ที่มีปัญหา แล้วเลือก Change
.................- กดที่ปุ่ม More Settings
.................- ไปที่หัวข้อ Outgoing Server
.................- ให้ติ๊ก "My outgoing server (SMTP) requires authentication"
.................- เลือก "Use same settings as my incoming mail server"
.................- กดที่ปุ่ม OK

Microsoft Outlook 2007

- เลือกเมนูบาร์ Tools -> Account Settings
.................- เลือก Email Account ที่มีปัญหาในหัวข้อ E-mail แล้วเลือก Change
.................- กดที่ปุ่ม More Settings
.................- ไปที่หัวข้อ Outgoing Server
.................- ให้ติ๊ก "My outgoing server (SMTP) requires authentication"
.................- เลือก "Use same settings as my incoming mail server"
.................- กด OK

Microsoft Outlook 2010

- เลือกเมนูบาร์ File -> Info -> Account Settings
.................- เลือก Email Account ที่มีปัญหาในหัวข้อ E-mail แล้วเลือก Change
.................- กดที่ปุ่ม More Settings
.................- ไปที่หัวข้อ Outgoing Server
.................- ให้ติ๊ก "My outgoing server (SMTP) requires authentication"
.................- เลือก "Use same settings as my incoming mail server"
.................- กด OK