• EbookTripleSystems01.png
  • ECatalogueTripleSystems01.jpg
  • HardwareTripleSystems01.png
  • ItOutsourceTripleSystems01.png
  • OpenGLSolutionTripleSystems01.png
  • WebSolutionTripleSystems01.png

เงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไข และข้อตกลงต่าง ๆ ที่ทางบริษัท ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ จำกัด กำหนดและกลั่นกรองออกมาด้วยเหตุและผล และจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมกับลูกค้าที่ใช้บริการกับเราเป็นอย่างมากเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างสูงสุด

การกระทำใด ๆ ซึ่งขัดต่อกฎหมายที่ถูกตรวจพบบนเว็บไซต์ของลูกค้า จะส่งผลให้เว็บไซต์นั้น ๆ ถูกระงับการให้บริการทันที โดยอ้างถึง พรบ.คอมพิวเตอร์ ซึ่งถูกบัญญัติขึ้นภายใต้ราชอาณาจักรไทย รวมถึงที่เป็นสากล

ดังนั้นจึงจะมีผลบังคับใช้ทันที ที่ผู้ใช้บริการ เริ่มต้นใช้บริการกับบริษัท และ บริษัทถือว่า ผู้ใช้บริการได้รับตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้แล้ว

 

 

1. นโยบายทั่วไป

ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ ให้บริการโฮสติ้ง รวมถึง Dedicated Server, VPS Server, และ บริการวางเครื่องเซิร์ฟเวอร์, เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการชั่วคราว และ/หรือ ลบแอ็คเคาท์ของผู้ใช้ออกจากเซิร์ฟเวอร์โดยไม่คืนค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น หากตรวจสอบพบว่าผู้ใช้บริการมีการกระทำที่ขัดต่อข้อตกลง หรือกระทำการใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงด้านล่างนี้ ขณะที่แอ็คเคาท์ของผู้ใช้ถูกระงับการใช้งานชั่วคราว การคิดค่าบริการของผู้ใช้ยังคงดำเนินต่อไป

 

ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบการกระทำใด ๆ ก็ตาม ที่เกิดขึ้นจากแอ็คเคาท์ของผู้ใช้เอง หรือถูกกระทำโดยผู้ถือครองแอ็คเคาท์ของผู้ใช้ หากพบว่ามีการล่วงละเมิดต่อระบบรักษาความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ (Dedicated Server), เว็บโฮสติ้ง (Web Hosting), หรือ บริการวางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Colocation) ผู้ถือครองแอ็คเคาท์จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ที่ขัดต่อเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ รวมถึงการส่งสแปมอีเมล์ (Spamming Mail) ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ไม่มีนโยบายในการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากค่าเริ่มต้นของระบบปฎิบัติการ

 

2. การติดตั้งการใช้งาน

เราจะดำเนินการติดตั้งบริการให้กับผู้ใช้หลังจากได้รับการยืนยันการชำระเงินและมีการตรวจสอบยอดเงินหรือหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าในการให้อีเมล์ติดต่อที่ถูกต้องแก่เราในตอนที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ หากตรวจพบการละเมิดการใช้งาน และ/หรือ เราจำเป็นต้องติดต่อกับผู้ใช้บริการ เราจะติดต่อผู้ใช้บริการที่อีเมล์แรกในข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้ ดังนั้น จึงสำคัญมากที่ผู้ใช้บริการจะต้องแน่ใจว่าอีเมล์ดังกล่าวเป็นอีเมล์ที่ใช้งานอยู่ ณ ปัจจุบัน และมีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา

 

ผู้ใช้บริการควรแจ้งยืนยันการชำระเงินเพื่อเป็นการเปิดใช้งานคำสั่งซื้อ ขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการทำการเก็บรักษาอีเมล์ฉบับแรกซึ่งถูกส่งไปให้ผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นการแจ้ง User ID และ password ซึ่งผู้ใช้บริการควรเก็บรักษาให้ดี โดยการใช้ข้อมูลเหล่านี้ ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์จะสามารถให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค ด้านการเงิน รวมถึงในเรื่องข้อมูลการใช้งานด้านต่างๆ เป็นต้น

 

กรณีที่ผู้ใช้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมนเนมไว้กับทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ ผู้ใช้บริการจะต้องแน่ใจว่าข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และตรงกันกับข้อมูลโดเมนของผู้ใช้บริการ ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อโดเมนเนมที่หมดอายุไปเนื่องจากข้อมูลติดต่อไม่สามารถใช้งานได้ หากผู้ใช้บริการมีความจำเป็นที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำหรับใช้ในการติดต่อ ผู้ใช้บริการควรติดต่อให้ข้อมูลใหม่กับเจ้าหน้าที่ของเราผ่านทางอีเมล์ การให้ข้อมูลติดต่อที่ผิดพลาดกับเจ้าหน้าที่ จนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อกับผู้ใช้บริการได้ อาจส่งผลให้แอ็คเคาท์ของผู้ใช้บริการถูกระงับการให้บริการ

 

3. การชำระค่าบริการ

ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในการชำระค่าบริการให้ตรงตามกำหนดระยะเวลาที่แจ้งไว้ในการแจ้งค่าบริการ หากทางทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ยังไม่ได้รับการชำระค่าบริการ หรือยังไม่มีการยืนยันค่าบริการจากผู้ใช้บริการ ภายใน 2 วัน นับจากวันครบกำหนด ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์จะทำการระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว เพื่อรอการชำระค่าบริการและการยืนยันการชำระค่าบริการ หากยังไม่มีการยืนยันการชำระค่าบริการจากผู้ใช้บริการหลังจากวันครบกำหนดชำระค่าบริการ 5 วัน ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์จะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมการชำระค่าบริการล่าช้า และหลังจากวันครบกำหนดชำระค่าบริการ 7 วัน ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์จะทำการลบ Hosting Account ของท่านออกจาก Server อย่างถาวร

 

การชำระค่าบริการผิดพลาด รวมถึงการชำระค่าบริการซ้ำ หรือการชำระค่าบริการเกินจากยอดที่เรียกเก็บ ไม่สามารถถูกเรียกคืนได้ แต่ผู้ใช้บริการสามารถนำไปหักลบกับค่าบริการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ โดยจะต้องเป็นค่าบริการของ account นั้น ๆ เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้กับ account อื่นได้

 

4. การยกเลิก Account

เมื่อมีการยกเลิกการใช้งาน account (โดยการยกเลิกผ่านทาง client area) ใบแจ้งค่าบริการจะไม่ถูกจัดทำขึ้นอีกต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการ Hosting ของผู้ใช้ (รวมถึง ไฟล์ / ดาต้าเบส/ อีเมล์ ฯลฯ) จะถูกลบออกโดยถาวร ค่าบริการตามใบแจ้งที่ถูกชำระเข้ามาก่อนที่จะมีการยกเลิก account จะไม่สามารถถูกเรียกคืนได้ และไม่คำนึงถึงระยะเวลาระหว่างในการชำระค่าบริการตามใบแจ้งและการยกเลิก account ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือลบ account ของผู้ใช้บริการออกอย่างถาวร โดยไม่มีการเรียกคืนข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ทั้งสิ้น ในการยกเลิกการลงทะเบียนการชำระผ่าน PayPal ผู้ใช้จะต้องทำการยกเลิกด้วยตนเอง ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์จะไม่ทำการยกเลิกให้กับผู้ใช้บริการ

 

สำหรับบริการเว็บโฮสติ้ง, VPS, Dedicated Server และ Colocation ลูกค้าต้องแจ้งยกเลิกบริการล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 15 วัน ก่อนถึงรอบระยะเวลาการชำระค่าบริการครั้งใหม่ ทั้งนี้รวมถึงการขอลดหรือเพิ่มการใช้บริการใดๆ ก็ตาม โดยผู้ใช้ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทาง Support Ticket ก่อนถึงรอบค่าบริการใหม่ มิฉะนั้น ลูกค้าอาจต้องเสียค่าบริการสำหรับรอบค่าบริการถัดไป ลูกค้ามีหน้าที่ต้องสำรองข้อมูลต่าง ๆ ใน Server ด้วยตนเอง และทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์จะทำการลบข้อมูลทั้งหมดของลูกค้าออก นับจากวันที่ครบกำหนดการใช้บริการ

 

5. การขอคืนค่าบริการ

การขอคืนค่าบริการจะต้องแจ้งให้ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ทราบภายใน 30 วัน นับจากวันเริ่มใช้บริการ หากการขอคืนค่าบริการนี้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการ ลูกค้าตกลงที่จะถูกหักยอดเงินจำนวน 10% จากจำนวนค่าบริการที่ขอเรียกคืน

 

6. การย้ายโฮสต์

ทีมงานย้ายข้อมูลของเราจะให้ความช่วยเหลือในการย้ายข้อมูลของผู้ใช้บริการมาที่ Server ของเราอย่างเต็มความสามารถ อย่างไรก็แล้วแต่ การย้ายข้อมูลนี้เป็นเสมือนบริการเสริมให้กับผู้ใช้บริการ ทางเราไม่สามารถรับประกันได้ถึงความเป็นไปได้ หรือระยะเวลาในการดำเนินการย้าย แต่ละผู้ให้บริการมีการตั้งค่า Server ที่แตกต่างกัน และรูปแบบการเก็บข้อมูลของบางโฮสติ้งอาจไม่เข้ากันหรือมีรูปแบบเฉพาะ ซึ่งจะทำให้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยต่อการย้ายข้อมูลบางอย่างหรือทั้งหมด ทั้งนี้ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์จะพยายามสุดความสามารถในการดำเนินการ แต่ในบางกรณีเราอาจไม่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าได้ในการย้ายข้อมูลมาจากโฮสติ้งเก่า

 

ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์จะทำการย้ายข้อมูลให้โดยไม่คิดค่าบริการภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ใช้เริ่มใช้บริการ หากพ้นระยะเวลา 30 วันแล้ว ทางบริษัทจะมีการเรียกเก็บค่าบริการ โดยผู้ใช้สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อขอทราบราคาได้

 

7. เนื้อหา

"เนื้อหา" ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงในส่วนของไฟล์ และดาต้าเบส ต้องเป็นไปตามนโยบายการให้บริการ "AUP" การไม่ปฏิบัติตามจะส่งผลให้เกิดการระงับการให้บริการ และหากยังคงไม่มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ถูกระงับการให้บริการ Account ของผู้ใช้จะถูกลบออกจาก Server อย่างถาวร โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น

 

การบริการทั้งหมดที่ถูกให้โดย ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ เป็นบริการที่ถูกกฏหมายทั้งสิ้น ผู้ใช้บริการตกลงที่จะป้องกันมิให้เกิดการใช้งานอย่างไม่ถูกกฎหมาย หรือก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อ Server ของทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์

 

การใช้บริการของเราเพื่อละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งต้องห้าม รวมไปถึงการคัดลอกดนตรี หนังสือ รูปภาพ รูปถ่าย หรือ งานที่มีลิขสิทธิ์อื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตด้วย การเสนอขายสินค้าปลอมแปลงจากสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า การประทุษร้ายล่วงละเมิดต่อลิขสิทธิ์ของผู้อื่น การเข้าถึงเนื้อหาวัตถุที่ไม่ได้รับอนุญาต จะส่งผลให้มีการลบ account ของผู้ใช้งานออกทันที หากผู้ใช้พบว่าลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ใช้กำลังถูกล่วงละเมิด หรือปลอมแปลงดังข้างต้น กรุณาอีเมล์หาเราที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. พร้อมข้อมูลต่าง ๆ ถ้าเป็นปัญหาในเรื่องของใบอนุญาต เราอาจต้องการเอกสารเพิ่มเติม

 

ตัวอย่างของสิ่งที่ไม่อนุญาตให้ใช้งานบน Shared Server และ Reseller Server

 

   Topsites

   IRC Scripts/Bots

   Nulled/Proxy Scripts/Anonymizers

   Pirated Software/Warez

   Image Hosting Scripts (similar to Photobucket or Tinypic)

   AutoSurf/PTC/PTS/PPC sites

   IP Scanners

   Bruteforce Programs/Scripts/Applications

   Mail Bombers/Spam Scripts

   Banner-Ad services (commercial banner ad rotation)

   File Dump/Mirror Scripts (similar to rapidshare)

   Audio/Video Streaming (more than one or two streams)

   Escrow/Bank Debentures

   High-Yield Interest Programs (HYIP) or Related Sites

   Investment Sites (FOREX, E-Gold Exchange, Second Life/Linden Exchange, Ponzi, MLM/Pyramid Scheme)

   Sale of any controlled substance without prior proof of appropriate permit(s)

   Prime Banks Programs

   Lottery Sites

   MUDs/RPGs/PPBGs

   Hateful/Racist/Harassment oriented sites

   Hacker focused sites/archives/programs

   Sites promoting illegal activities

   Forums and/or websites that distribute or link to warez/pirated/illegal content

   Bank Debentures/Bank Debenture Trading Programs

   Fraudulent Sites (Including, but not limited to sites listed at aa419.org & escrow-fraud.com)

   Mailer Pro/Commercial News Latter/Mailing Scripts or Program

   Customers are also prohibited from running Bulk E-mailing, Unsolicited E-mailing, Newsgroup Spamming, Pornographic Content, Illegal Content, Copyright Infringement, Trademark Infringement, Warez, Cracks, and Software Serial Numbers, Audio or video streaming, Phishing, Fraud, Spam, Gambling, Arcade Gaming, FREE hosting Services, FREE download/upload services, Nulled Scripts, File Hosting, Proxy, Torrent-flux or similar, Rapid-leech or similar websites

ตัวอย่างของสิ่งที่ไม่อนุญาตให้ใช้งานบน Dedicated Server

 

   IRCD (irc servers)

   IRC Scripts/Bots

   Nulled/Proxy Scripts/Anonymizers

   Pirated Software/Warez

   IP Scanners

   Bruteforce Programs/Scripts/Applications

   Mail Bombers/spam Scripts

   Escrow

   High-Yield Interest Programs (HYIP) or Related Sites

   Investment Sites (FOREX, E-Gold Exchange, Second Life/Linden Exchange, Ponzi, MLM/Pyramid Scheme)

   Sale of any controlled substance without prior proof of appropriate permit(s)

   Prime Banks Programs

   Lottery Sites

   Hateful/Racist/Harassment oriented sites

   Hacker focused sites/archives/programs

   Sites promoting illegal activities

   Forums and/or websites that distribute or link to warez/pirated/illegal content

   Bank Debentures/Bank Debenture Trading Programs

   Fraudulent Sites (Including, but not limited to sites listed at aa419.org & escrow-fraud.com) Mailer Pro

บริการต่าง ๆ ของ Triple Systems Web Hosting Services รวมถึงเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระบบเน็ตเวิร์ค และอุปกรณ์ทางด้านเน็ตเวิร์ค เป็นการใช้งานที่ได้รับอนุญาตแล้ว ระบบอาจทำการตรวจสอบการใช้งานด้วยจุดประสงค์ด้านกฏหมาย รวมถึงเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้งานได้รับอนุญาตเพื่อทำการจัดการระบบ ความสะดวกในการป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และขั้นตอนดำเนินการตรวจสอบด้านความปลอดภัย ในระหว่างการสังเกตุการณ์ ข้อมูลอาจจะถูกตรวจสอบ บันทึก คัดลอก หรือถูกใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นใดที่ได้รับอนุญาตแล้ว การใช้งานระบบของทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์เป็นความยินยอมที่จะให้มีการสังเกตุการณ์เพื่อจุดประสงค์เหล่านี้

 

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฎิเสธการให้บริการแก่เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาอื่นใดที่เป็นสิ่งหยาบโลน ข่มขู่ ผิดกฏหมาย หรือล่วงละเมิดต่อข้อตกลงในการใช้บริการในทางใด อาจทำให้ account ของผู้ใช้ถูกระงับการใช้งาน หรือถูกลบออกจาก server โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

หากไม่มีการตอบกลับอีเมล์แจ้งเรื่องการใช้งานอย่างไม่ถูกต้องจากเราภายใน 48 ชั่วโมง อาจส่งผลให้มีการระงับการใช้งานหรือสิ้นสุดการใช้งานอย่างถาวร เรื่องราวร้องเรียนทั้งหมดต้องถูกแจ้งผ่านทางอีเมล์หรือ Support Ticket และมีการตอบรับภายใน 48 ชั่วโมง

 

หากมีข้อสงสัยใด ๆ ในเรื่องของการยอมรับการให้บริการ กรุณาติดต่อเราที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เรายินดีที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่

 

เว็บไซต์ใดที่ตรวจสอบพบมีภาพอนาจารของเด็ก หรือมีลิ้งค์ไปสู่ภาพอนาจารของเด็ก จะถูกระงับการใช้งานทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สำหรับผู้ใช้บริการ Reseller : เราจะทำการระงับการให้บริการเว็บไซต์ที่มีการกระทำดังกล่าวเป็นการชั่วคราวก่อน และจะทำการแจ้งให้ทราบ เพื่อที่คุณอาจจะทำการลบ Account ดังกล่าวด้วยตนเอง แต่เรายังคงมีการตรวจสอบอยู่ต่อไป หากยังพบว่ายังคงมีเว็บไซต์ที่มีการกระทำดังกล่าวนี้อยู่ภายใต้ Reseller Account ของคุณ ทางทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์จะทำการลบ account ดังกล่าวนั้นออกทันที

 

สำหรับผู้ใช้บริการโดยตรง : บริการที่ท่านใช้งานอยู่จะถูกระงับทันที โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

การล่วงละเมิดดังกล่าวจะถูกรายงานต่อหน่วยงานที่บังคับใช้กฏหมายอย่างเหมาะสม เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ที่จะให้แน่ใจว่าสคริปต์ หรือ โปรแกรม ต่าง ๆ ที่นำมาติดตั้งภายใต้ account ของผู้ใช้มีความปลอดภัย และการอนุญาตให้เข้าถึงของ directories ถูกติดตั้งอย่างเหมาะสม หากเป็นไปได้ให้ตั้งค่าการอนุญาตให้เข้าถึงของ directories ทั้งหมดไว้เป็น 755 หรือ ให้มีข้อจำกัดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ Account ของผู้ใช้เอง

 

8. นโยบายการใช้งานอีเมล์

 

8.1 อนุญาตให้มีการส่งอีเมล์ออกต่อโดเมนได้มากสุด 250 ฉบับต่อชั่วโมง ทั้งนี้รวมในส่วน CC และ BCC ด้วย (อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) การจำกัดนี้รวมไปถึงการใช้งาน Mailman ด้วย หากคุณมีการส่งอีเมล์ออกมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้นี้ภายใน 1 ชั่วโมง อีเมล์ส่วนใหญ่จะถูกตีกลับมาหาผู้ส่งพร้อมแจ้งข้อผิดพลาดว่าไม่สามารถส่งอีเมล์หาผู้รับได้ Server ถูกจำกัดการเชื่อมต่อการใช้งาน mail server ไว้ทั้งสิ้น 90 ครั้งต่อหนึ่งชื่ออีเมล์ (การเชื่อมต่อ mail server ในที่นี้หมายความรวมถึง การเช็คอีเมล์ การรับ-ส่งอีเมล์ ทั้งในส่วนของ POP3 Mail Server เช่น MS Outlook, IncrediMail, Thunderbird และเว็บเบสอีเมล์ หรือการเช็คอีเมล์ผ่านหน้าเว็บไซต์) หากมีการเชื่อมต่อดังกล่าวจากอีเมล์ชื่อหนึ่ง ๆ เกินกว่า 90 ครั้งในหนึ่งชั่วโมง โดเมนดังกล่าวจะถูกบล็อคจาก Server โดยอัตโนมัติ และส่งผลให้ผู้ใช้ไม่สามารถใช้งานอีเมล์รวมถึงเข้าหน้าเว็บไซต์ของผู้ใช้ได้ หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว กรุณาหยุดใช้งานประมาณหนึ่งชั่วโมง และ Server จะทำการปลดบล็อคให้โดยอัตโนมัติ หรือผู้ใช้สามารถแจ้งให้ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ทำการปลดบล็อคให้ เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าว กรุณาปิดระบบการตรวจสอบอีเมล์อัตโนมัติ หรืออย่างน้อยตั้งค่าการตรวจสอบโดยอัตโนมัติเอาไว้ ให้ตรวจสอบไม่น้อยกว่าทุก ๆ 10 นาที

 

8.2 กฏการใช้ mailing list - mailing list ใด ๆ ที่มีจำนวนอีเมล์แอ็ดเดรสมากกว่า 1,000 แอ็ดเดรส เราจะขอให้ลูกค้าใช้งานเป็นแบบ Dedicated Server

 

8.2.1 เมื่อใดก็ตามที่คุณส่งข้อความ ไม่ว่า email list ของคุณจะมีขนาดใหญ่แค่ไหนก็ตาม คุณต้องจำกัดปริมาณการส่งออกไว้ เราแนะนำให้คุณ throttle ให้เหลือการส่งอีเมล์ 1 ครั้งต่อทุก ๆ 20 วินาที (การส่ง 1 ครั้งต่อทุก ๆ 20 วินาที จะทำให้ได้การส่งอีเมล์ 180 ฉบับภายใน 1 ชั่วโมง ทำให้คุณมีการส่งอีเมล์ต่ำกว่าข้อจำกัดการส่งอีเมล์ออก 200 ฉบับต่อชั่วโมง) หากโปรแกรม mailing list ของคุณ ไม่อนุญาตให้คุณจำกัดปริมาณส่งออก คุณควรจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมที่ใช้งาน หรือ script ที่อนุญาต เราแนะนำ PHPList ซึ่งคุณสามารถพบได้ใน Control Panel ของคุณ

 

8.2.2 ข้อสำคัญ : ถ้าคุณไม่ทำการจำกัดปริมาณการส่งออกอีเมล์ และพยายามที่จะส่งอีเมล์จำนวน 250 ฉบับ sever จะพยายามส่งอีเมล์ทั้งหมด 250 ฉบับใน 1 วินาที ซึ่งเป็นไปไม่ได้ในระบบ Shared server สิ่งนี้จะส่งผลให้ Server มีการทำงานหนัก และทั้ง server มีการทำงานช้าลง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเว็บไซต์ของคุณจนกว่าการส่งอีเมล์ออกจะเสร็จสิ้น เป็นหน้าที่ของเราที่จะดูแลรักษา server ไม่ให้เผชิญกับเหตุการณ์ดังกล่าว หรือมีการทำงานช้าลง ผู้ใดก็ตามที่เป็นเหตุให้ server มีการทำงานหนัก จะต้องถูกระงับการให้บริการชั่วคราว และการดำเนินการดังกล่าวจะถูกยุติลง หากคุณเลือกที่จะไม่จำกัดปริมาณการส่งอีเมล์ออก คุณจะถูกระงับการให้บริการ หรือถูกยกเลิกการให้บริการอันเนื่องมาจากการทำให้ server ทำงานหนัก

 

8.2.3 การทำรายการจะต้องเป็นลักษณะ Double Opt-In นั่นหมายถึงว่า ผู้ใช้ได้ลงทะเบียนรับจดหมายข่าว หรือรับข้อความอีเมล์ด้านการตลาดอื่นๆ ด้วยความต้องการอย่างแท้จริง และมีการยืนยันว่าอีเมล์ดังกล่าวที่สมัครเป็นความต้องการของผู้สมัครอย่างแน่นอน การยืนยันนั้นเกิดขึ้นโดยการตอบกลับอีเมล์ที่ถูกส่งเข้ามาหาเจ้าของอีเมล์นั้น ๆ วิธี Double Opt-In นี้ เป็นการกำจัดโอกาสที่จะมีใครบางคนนำอีเมล์ของเราไปใช้ลงทะเบียนโดยที่เราไม่ต้องการ เราไม่อนุญาตให้คุณส่งอีเมล์เป็นลักษณะ mailing list จากอีเมล์ที่คุณได้รับมาหรือมีการซื้อมา การกระทำดังกล่าวนี้ จะถูกพิจารณาว่าเป็นการส่งสแหม และอาจส่งผลให้มีการลบ account ที่มีการละเมิดกฎหมายนี้

 

8.2.4 อีเมล์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที่ถูกส่งออกไป จะส่งผลให้มีการระงับการให้บริการ หรือลบแอ็คเคาท์ที่มีการละเมิดกฎหมายออกไปโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

8.2.5 ไม่อนุญาตให้ส่งอีเมล์โดยไม่ผ่าน SMTP อีเมล์ใดๆ ก็ตามควรถูกส่งผ่าน local mail server/MTA เพื่อเป็นการส่งออกจาก Server และไม่ส่งออกโดยใช้สคริปต์

 

สำหรับผู้ใช้งาน Dedicated Server, VPS หรือ Colocation จะไม่ถูกจำกัดการใช้งานอีเมล์ อย่างไรก็ตาม หากเราได้รับรายงานเรื่องการส่งสแปมเมล์ เราจะติดต่อคุณ และ/หรือ ระงับการใช้งาน Mail Server ของคุณ

 

8.3 การใช้งานในทางที่ผิด (สำหรับลูกค้า Dedicated, VPS และ Colocation เท่านั้น) ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์สงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธการส่งอีเมล์จาก Server ใด ๆ ก็ตามที่อยู่บน Network ของเรา หากถูกทำให้เชื่อว่า มีความเกี่ยวข้องกับการส่งสแปม (SPAM) หรือ สปิม (SPIM : Messaging SPAM) รวมไปถึงการสนับสนุนในการส่งสแปม เช่น เว็บไซต์ที่รับจ้างส่งสแปม เป็นต้น ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์จะทำการกระทำดังกล่าวต่อไปนี้จะถูกนำมาใช้ในแล้วแต่กรณี

 

- Abuse Ticket ให้บริการเหมือนเป็นการแจ้งให้ทราบว่า แผนกเรื่องร้องเรียนของเราได้รับรายงานว่ามีการล่วงละเมิดออกมาจาก Server ของเรา เราต้องการให้ลูกค้าตอบรับหัวข้อเรื่องร้องเรียนทั้งหมดภายใน 48 ชั่วโมงนับจากหัวข้อร้องเรียนถูกเปิดขึ้น หากไม่มีการตอบรับภายใน 48 ชั่วโมงนับจากหัวข้อเรื่องร้องเรียนถูกเปิด หรือ Server ถูกกำหนดว่ามีการกระทำล่วงละเมิดร้ายแรง เจ้าหน้าที่ของเราจะทำการกรองหรือไม่ให้ใช้งาน Port หรือ IPs ที่เข้ามาที่ server เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้รับการตอบกลับ

 

- หากไม่มีการตอบกลับภายใน 7 วัน นับจากวันที่หัวข้อเรื่องร้องเรียนถูกเปิด อาจส่งผลให้มีการระงับการใช้งานทั้งหมดจนกระทั่งจะได้รับการตอบกลับ

 

- การละเลยจนทำให้เกิดการล่วงละเมิดจาก Server ของลูกค้า อาจนำไปสู่การปิดการใช้งาน หรือถูกมองว่าเป็น Blacklist และบาง Blacklist ต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการปลดออก

 

ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธการให้บริการแก่ลูกค้าซึ่งแอ็คเคาท์ถูกปรับ หรือระงับการให้บริการ อันเนื่องมาจากการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิด หากไอพีใดถูกทำให้ติด blacklist จากการถูกรายงานเป็นจำนวนมาก ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าปรับ และลบ account ออกจาก server ทันที

 

การแจ้งข้อประนีประนอม : หากแผนกรับเรื่องร้องเรียนของเราได้รับแจ้งรายงานการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของ Server เราจะเสนอทางเลือกให้ดังต่อไปนี้

 

   เรายังคงให้ลูกค้าสามารถ login เข้าถึง Server ได้ และทำการแก้ไขในเรื่องของความปลอดภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแผนกรับเรื่องร้องเรียนของเรา

   เสนอให้ทำการลงระบบปฎิบัติการใหม่ และตั้งค่าต่าง ๆ ให้กลับไปเป็นค่าเริ่มต้น

   หากลูกค้าไม่รับข้อเสนอในการลงระบบปฎิบัติการใหม่ ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์อาจเสนอให้ทำการแก้ไขข้อมูลบน Server ด้วยตนเอง จะมีการประเมินค่าธรรมเนียมการดำเนินการ และชำระก่อนการดำเนินการใด ๆ

   หากลูกค้ามีข้อโต้แย้งเรื่องข้อร้องเรียนการล่วงละเมิดความปลอดภัย หรือค่าปรับใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการรายงานการล่วงละเมิดความปลอดภัย หรือการติดแบล็คลิส ลูกค้าต้องให้คำอธิบายแก่ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ผ่านระบบ ticket ภายใน 10 วันนับจากวันที่ ticket ถูกเปิดขึ้น

 

9. การร้องเรียนเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ตามบทบัญญัติ DMCA

 

ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ยึดถือข้อร้องเรียนตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์อย่างจริงจัง และจะตรวจสอบข้อร้องเรียนที่ได้รับมาอย่างละเอียดถี่ถ้วน ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบนี้

 

ข้อปฎิบัติต่อไปนี้จะเกิดขึ้นในแล้วแต่กรณี :

 

   หัวข้อการร้องเรียนจะถูกเปิดขึ้นเพื่อเป็นการเตือนผู้ใช้บริการ และให้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน 48 ชั่วโมง

   หากยังไม่มีการตอบรับใด ๆ จากลูกค้าภายหลังจาก 48 ชั่วโมง จะไม่สามารถเชื่อมต่อ IP Address จาก DMCA ในระดับ Network ได้ ณ เวลานี้ ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าปรับเป็นจำนวนเงิน 2,500 บาท

   หลังจาก 72 ชั่วโมง และยังไม่มีการแก้ไขปัญหา บริการต่าง ๆ บน Server จะถูกระงับการใช้งานชั่วคราว

   หลังจาก 7 วัน นับจากวันที่ถูกระงับการใช้งานชั่วคราว และปัญหาการล่วงละเมิดดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข จะถูกเรียกเก็บค่าปรับ 15,000 บาท ข้อมูลทั้งหมดและถูกกำจัดออกทันทีหลังจากวันแจ้งยกเลิก

 

10. การใช้งานแบนด์วิธ / การแบนด์วิธเกิน

 

ลูกค้าตกลงที่จะชำระค่าใช้งานแบนด์วิธเกินที่เกิดขึ้นก่อนถึงรอบชำระค่าบริการ ค่าบริการที่ถูกเรียกเก็บจะอยู่ในอัตรา 150 บาท ต่อ 10GB. ต่อเดือน ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการชั่วคราว แก่ผู้ที่ไม่ชำระค่าเรียกเก็บภายใน 15 วัน ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ไม่รับผิดชอบต่อแบนด์วิธที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากบริการของลูกค้าไม่ว่ากรณีใด ๆ หากคาดหมายว่าจะมีการใช้งานแบนด์วิธเกินจาก ลูกค้าจะต้องทำการชำระค่าบริการเพิ่มแบนด์วิธภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ได้รับแจ้ง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

 

11. รูปแบบของการสำรองข้อมูลแต่ละช่วงเวลา

 

การสำรองข้อมูลของ Server จะแบ่งออกตามแต่ละรูปแบบบริการที่ใช้งาน และแบ่งเป็นแบบรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน

 

   การสำรองข้อมูลแบบรายวัน จะทำงานช่วงเวลา 01.00 น.ของแต่ละวัน

   การสำรองข้อมูลแบบรายสัปดาห์ จะทำงานวันอาทิตย์เวลา 01.00 น.ของแต่ละสัปดาห์

   การสำรองข้อมูลแบบรายเดือน จะทำงานช่วงเวลา 01.00 น.ของทุกวันแรกของเดือน

ข้อมูลที่ถูกสำรองจะเขียนทับไฟล์ข้อมูลที่สำรองไว้ก่อนหน้านี้ และการสำรองข้อมูลแต่ละแบบจะถูกเก็บไว้ 7 วัน, 4 สัปดาห์, และ 3 เดือน เท่านั้น

 

การสำรองข้อมูลดาต้าเบสรายวัน จะทำงานเวลา 06.00 น. ของแต่ละวัน เขียนทับไฟล์สำรอง ข้อมูลที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ ข้อมูลจะถูกเก็บไว้แบบ 30 วัน และแบบ 1 เดือน เท่านั้น

 

ข้อมูลทั้งหมดจะถูกทำงานไปพร้อมกันกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ 2 เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายในกรณีเกิดความเสียหายกับ Hardware ใน Hybrid Webhosting ทั้งหมด

 

** บริการสำรองข้อมูลนี้เป็นเหมือนบริการเสริมที่เพิ่มเติมให้กับลูกค้า

 

ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อไฟล์หรือข้อมูลในแอ็คเคาท์ของลูกค้า ลูกค้าตกลงที่จะรับผิดชอบเต็มที่ต่อไฟล์และข้อมูลที่เก็บไว้บน Server โดยการเก็บสำรองไว้ในที่ที่เหมาะสมด้วยตนเอง

 

ลูกค้าจะได้รับการแนะนำให้เก็บสำรองข้อมูลไว้ในที่ที่นอกเหนือจาก Server เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เก็บสำรองไว้ได้ ในกรณีการความผิดพลาดขึ้นกับฮาร์ดแวร์ของ Server อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวนี้เป็นไปได้ยากที่จะเกิดขึ้น แต่ในบางครั้งก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงแนะนำลูกค้าให้ทำการสำรองข้อมูลเว็บไซต์ ฐานข้อมูล และอีเมล์สำคัญ ๆ ไว้ด้วยตนเองด้วยส่วนหนึ่ง โดยเป็นต้นว่าเก็บไฟล์เว็บไซต์สำรองไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตนเอง หรือทำการส่งต่ออีเมล์ที่ใช้งานไปที่อีเมล์อื่น ๆ หรือใช้งานอีเมล์ผ่านโปรแกรม POP3 เช่น Outlook หรือ Thunderbird เป็นต้น

 

12. พฤติกรรมต่อเจ้าหน้าที่

 

พนักงานของเรายินดีให้ความช่วยเหลือการใช้งานโฮสติ้งอย่างดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ พฤติกรรมหยาบคายที่มีต่อเจ้าหน้าที่ รวมทั้งการดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือรูปแบบการล่วงละเมิดใด ๆ จะไม่สามารถยอมรับได้ หากคุณแสดงพฤติกรรมหยาบคายต่อเจ้าหน้าที่ของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการชั่วคราว หรือสิ้นสุดการใช้งานของคุณ หากคุณรู้สึกได้ว่าเจ้าหน้าที่ท่านใดของเรามีพฤติกรรมหยาบคายต่อคุณ กรุณาติดต่อร้องเรียนเราได้พร้อมข้อพิสูจน์

 

13. การรับประกันการคืนเงิน

 

สำหรับบริการ webhosting ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์รับประกันการคืนเงินภายใน 30 วัน หากลูกค้าไม่พอใจในการใช้งานโฮสติ้งของเรา สามารถติดต่อขอคืนเงินได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับรายละเอียดการใช้งาน โดยทางทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์จะคืนค่าบริการให้เต็มจำนวน (ทั้งนี้หากมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอน ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์จะหักยอดค่าธรรมเนียมออกจากยอดเงินที่โอนคืน)

 

การรับประกันการคืนเงินจะสิ้นสุดเมื่อ :

 

   ลูกค้าทำผิดเงือนไขการใช้บริการ

   ลูกค้ามีการใช้งานทรัพยากรของ Server มากกว่า 25% ในช่วงระหว่าง 30 วันนับจากวันที่ได้รับรายละเอียดการใช้งาน

   เป็นลูกค้าเก่า และ/หรือ เคยใช้บริการกับทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์มากแล้วก่อนหน้านี้

สำหรับบริการ Colocation ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์รับประกันการคืนเงินภายใน 3 วัน หากลูกค้าไม่พอใจในการใชบริการ colocation ของเรา สามารถติดต่อขอคืนเงินได้ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มวางเครื่อง Server กับทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ โดยทางทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์จะคืนค่าบริการให้เต็มจำนวน (ทั้งนี้หากมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอน ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์จะหักยอดค่าธรรมเนียมออกจากยอดเงินที่โอนคืน)

 

การรับประกันการคืนเงินจะสิ้นสุดเมื่อ :

 

   ลูกค้าทำผิดเงือนไขการใช้บริการ

   เป็นลูกค้าเก่า และ/หรือ เคยใช้บริการกับทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์มากแล้วก่อนหน้านี้

 

สำหรับบริการ Dedicated Server ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ไม่มีนโยบายคืนค่าบริการ อันเนื่องมาจากนโยบายของ Datacenter

 

14. รหัสผ่าน

 

เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เราจะขอความร่วมมือกับลูกค้า มิให้เปิดเผยรหัสผ่านของอีเมล์/โฮสติ้ง/ftp แก่ผู้ใด ในกรณีที่คุณได้รับ username และ password จากพนักงานของเรา เราแนะนำให้คุณทำการเปลี่ยนรหัสผ่านทันที และควรเปลี่ยนรหัสผ่านทั้งหมดของคุณทุก ๆ 30 วัน เพื่อความปลอดภัยต่อข้อมูลของคุณ

 

15. การใช้งานแบนด์วิธ และ CPU/RAM ขั้นสูงสุด

ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแพคเกจ และคุณลักษณะต่าง ๆ ของแพคเกจได้ทุกเมื่อ ซึ่งรวมไปถึง ขนาดของพื้นที่, แบนด์วิธ, ข้อจำกัดในการใช้ CPU/RAM เป็นต้น

 

16. ความปลอดภัยของระบบเน็ตเวิร์ค

ในกรณีที่มีการลุกล้ำกับความปลอดภัยของระบบเน็ตเวิร์ค เราจะดำเนินการทันทีกับ Hosting Account ที่เกี่ยวข้อง

 

17. การใช้งานทรัพยากรของ Server

ผู้ใช้งานจะต้องไม่กระทำการต่อไปนี้ :

   Run stand-alone, unattended server-side processes at any point in time on the server. This includes any and all daemons, such as IRCD.

   ใช้งาน web spider หรือ indexer ใด ๆ ก็ตาม (รวมถึง Google Cash / Ad Spy) บนเซิฟเวอร์รวม

   ใช้งานซอฟแวร์ใด ๆ ก็ตามที่ทำงานร่วมกับ IRC Network

   ใช้งาน Bit Torrent หรือ Tracker หรือ Client คุณอาจจะสามารถทำลิ้งค์ไปหาเว็บไซต์ Torrent ที่ถูกกฏหมายได้ แต่ไม่สามารถใช้งานพื้นที่เว็บไซต์หรือเก็บไฟล์ Torrent ไว้บนเซิฟเวอร์ได้

   เข้าร่วมการกระทำเกี่ยวกับ file-sharing/peer-to-peer

   เปิดใช้งานเกมส์เซิฟเวอร์ เช่น counter-strike, half-life, battlefield1942 เป็นต้น

   Run cron entries with intervals of less than 15 minutes When using PHP include functions for including a local file, include the local file rather than the URL. Instead of include ("http://yourdomain.com/include.php") use include("include.php")

 

18. INODES

 

การใช้งานมากกว่า 150,000 inodes ของแต่ละ account จะได้รับการเตือนในครั้งแรก และหากยังไม่มีการแก้ไขใด ๆ จะส่งผลให้ถูกระงับการใช้งานเป็นการชั่วคราว account ที่มีการใช้งานมากเกินกว่า 50,000 inodes จะถูกนำออกจากระบบสำรองข้อมูลของเราโดยอัตโนมัติ

 

เว็บไซต์ที่มีการใช้งาน inodes เกินขึ้นมาเพียงเล็กน้อยจะยังไม่ถูกระงับการใช้บริการ อย่างไรก็ตามแอ็คเคาท์ที่มีการสร้างและลบไฟล์จำนวนมากอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นเหตุให้ไฟล์ระบบเสียหาย อาจถูกจับตามอง และ/หรือ ระงับการให้บริการชั่วคราว สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการใช้งาน inodes มากเกินไป อาจเนื่องมาจากผู้ใช้งานตั้งค่า catchall address เอาไว้ และไม่เคยตรวจสอบ inbox ของแอ็คเคาท์หลัก เมื่อเวลาผ่านไป ข้อความจำนวนมากเป็นพันฉบับ หรือมากกว่านั้น ได้ถูกเก็บไว้ จนกระทั่งมาให้การใช้งาน inodes ของแอ็คเคาท์เกินจำกัด เพื่อทำการเลิกใช้งานเมล์บ็อกซ์หลัก ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ ล็อคอินเข้าไปในส่วน cPanel ของแอ็คเคาท์ ไปที่ส่วน "Mail", เลือกที่ "Default Address" ในส่วน "Set Default Address" เลือกข้อ Discard with error to sender (at SMTP time) และใส่ :fail: No Such User Here ในช่องว่าง และกดปุ่ม Change

 

19. CGI/PHP/ASP Scripts

 

ไม่อนุญาตให้ใช้งาน CGI Script ร่วมกันกับโดเมนที่ไม่ได้ใช้บริการโฮสติ้งกับทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ สคริปต์ CGI ใด ๆ ก็ตามที่มีผลกระทบต่อเซิฟเวอร์ หรือ ระบบ Network จะถูกปิดการใช้งานโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

20. ปริมาณการรับ-ส่งข้อมูล

 

ลูกค้ารายใดก็ตามที่ล่วงละเมิดนโยบายเรื่องปริมาณการรับ-ส่งข้อมูลของบริษัท บริษัท ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ สามารถลดจำนวนปริมาณการรับ-ส่งข้อมูล หรือระงับการใช้งานชั่วคราว/สิ้นสุดการใช้งานแอ็คเคาท์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

21. การใช้งานพื้นที่

อย่างน้อย 95% ของเว็บเพจของคุณทั้งที่เป็น HTML หรือ PHP ต้องถูกเชื่อมต่อกับไฟล์ซึ่งถูกเก็บไว้บนเซิฟเวอร์ของเรา พื้นที่ที่ใช้งานจะต้องไม่ถูกใช้ไปเพื่อการให้ผู้เยี่ยมชมทำการอัพโหลดฟรี หรือดาวน์โหลดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่มาก เว็บไซต์ที่มีการใช้งานพื้นที่ของเซิฟเวอร์ไปเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวจะต้องลบไฟล์เหล่านั้นออก มิฉะนั้นเราจะยกเลิกการใช้งานแอ็ดเค้าท์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

22. การปฏิเสธความรับผิดชอบ

ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่มีต่อธุรกิจของคุณผ่านการใช้บริการของเราโดยตรงหรือทางอ้อม รวมไปถึงข้อมูลสูญหายหรือถูกทำลาย อันเนื่องมาจากความล่าช้า downtimes หรือการแทรกแซงการให้บริการใด ๆ อันเนื่องมาจากทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์

 

23. การให้ความร่วมมือด้านกฎหมาย

 

ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ก็ตามของลูกค้า และแอ็คเคาท์ของลูกค้า หากเป็นความต้องการด้านกฎหมายจากเจ้าหน้าที่

 

24. ความเป็นสาธารณะ

ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า และจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ จนกว่าจะได้รับการอนุญาตขึ้นอยู่ในแต่ละกรณี ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ขอสงวนสิทธิ์ในการนำลูกค้ามาใช้เพื่อการอ้างอิง การ อ้างอิงนี้จะไม่มีการระบุชื่อจนกว่าลูกค้าจะต้องตกลงที่จะให้สามารถเปิดเผยชื่อได้ การสื่อสารทั้งหมดจาก Triple Systems และลูกค้าเป็นความลับอย่างเคร่งครัดและใช้สำหรับวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลเท่านั้น ลูกค้าตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายทุกอย่างหากมีการล่วงละเมิดข้อตกลงนี้ หรือส่งต่อข้อมูล หรือเปิดเผยข้อมูลในที่สาธารณะด้วยตนเอง

 

25. การแจ้งเตือนทางอิเล็กทรอนิคส์

การยืนยันการใช้บริการของคุณหมายรวมถึงการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิคส์ของคุณต่อเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ และเป็นความยินยอมของคุณตามข้อตกลงกับเรา คุณยินยอมที่จะให้เราส่งแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิคส์ใด ๆ ก็ตามแก่คุณ ทั้งการแจ้งข่าว การรายงาน เอกสาร หรือบันทึกใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ เราสามารถส่งการแจ้งเตือนแก่คุณผ่านทางอีเมล์ซึ่งคุณได้ให้ไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งาน การส่งข้อความแจ้งเตือนใด ๆ จากเราจะมีผลทันทีไม่ว่าผู้รับจะอ่านข้อความแจ้งเตือนนั้นหรือไม่ คุณสามารถยกเลิกการแจ้งเตือนอิเล็กทรอนิคส์ โดยการยกเลิกการใช้บริการของคุณ

 

26. ข้อตกลงทั้งหมด

สัญญานี้ และข้อตกลงเพิ่มเติมใด ๆ นโยบาย บทบาท และแนวทางปฏิบัติที่ถูกเขียนในเว็บไซต์ของเรา ให้ถือว่าเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างลูกค้าและทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ และใช้แทนที่ข้อตกลงจากปากหรือที่ถูกเขียนขึ้นมาก่อนหน้านี้ หากส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดการให้บริการ เป็นโมฆะหรือไม่มีผลบังคับใช้แล้ว ให้ตีความในลักษณะที่สอดคล้องต่อข้อกฎหมาย ให้ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่

 

27. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการ

ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงใด ๆ อาจจะมีการแจ้ง หรือไม่มีการแจ้งก็ได้ โดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์ใด ๆ ลูกค้าจะต้องคอยติดตามตรวจสอบเงื่อนไขการใช้บริการอยู่เสมอ ปัญหาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจะถูกควบคุมตามข้อกำหนดในปัจจุบัน โดยไม่คำนึงถึงความไม่รู้ใด ๆ

 

Domain Condition

1. หากไม่ได้ใช้งานโดเมนดังกล่าวจะไม่สามารถ เรียกค่าบริการคืนได้

2. หากท่านได้ทำการจดทะเบียนโดเมนแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อโดเมนได้ ท่านต้องจดทะเบียนโดเมนใหม่

3. หากท่านไม่ได้รับใบแจ้งหนี้การจดทะเบียนโดเมน / ต่ออายุโดเมน / ย้ายโดเมน / โฮส์ตติ้ง ท่านสามารถติดต่อรับใบแจ้งหนี้ ได้ที่ฝ่ายบัญชี และ บริษัท ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ จำกัด ถือว่าการชำระค่าบริการถือเป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการทุกท่าน แม้จะไม่ได้รับใบแจ้งหนี้จากทาง บริษัท ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ จำกัด ท่านก็ต้องชำระค่าบริการ ทางบริษัท ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ จำกัด จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากโดเมนของท่านหมดอายุไปจนไม่สามารถต่ออายุได้อีก หรือเว็บไซต์ของท่านเข้าใช้งานไม่ได้

4. หากท่านลืมรหัสผ่านสามารถขอรับรหัสผ่านได้โดยตรงจากอีเมล์ที่ท่านเคยสมัครใช้บริการครั้งแรกกับ บริษัท ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ จำกัด เท่านั้น และทางบริษัท ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ จำกัด จะไม่ส่งรหัสผ่านแก่อีเมล์อื่นๆ ที่นอกเหนือจากอีเมล์นี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น (ยกเว้นมีเอกสารแนบ)

5. การแจ้งย้ายโดเมนเมน จะต้องดำเนินการแจ้ง Unlock Domain และขอ Authorization Code ก่อนจะถึงเวลาโดเมนหมดอายุ ประมาณ 30 วัน และหากกระทำการย้ายโดเมนก่อนวันหมดอายุ หรือใกล้วันหมดอายุ ทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากโดเมนเนม ของท่านต้องต่ออายุกับทางบริษัทก่อน

6. การต่ออายุโดเมนเนม จะต้องดำเนินการต่ออายุโดเมนเนมก่อนวันหมดอายุ ประมาณ 30 วัน และหากท่านทำการต่ออายุโดเมน ในวันที่ใกล้หมดอายุ หรือ หมดอายุไปแล้ว ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นหากโดเมนเนมของท่านใช้งานไม่ได้

Domain Packages Condition

อินเทอร์เน็ต เป็นสื่อ ที่เผยแพร่ไปทั่วโลก ดังนั้น เพื่อความเป็นระเบียบในการใช้บริการ Triple Systems มีข้อกำหนดในการใช้บริการดังนี้ "ผู้ใช้บริการ" จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข กฏระเบียบต่างๆ ที่กำหนด และที่จะกำหนดขึ้นใน ข้อกำหนด นี้อย่างเคร่งครัดหาก "ผู้ใช้บริการ" ละเมิด หรือพยายามละเมิดเงื่อนไขแห่งข้อกำหนดนี้ข้อหนึ่งข้อใด "Triple Systems" จะทำการบอกกล่าว และ ตักเตือนไปยังที่อยู่ทางอีเมล์ของ "ผู้ใช้บริการ"ที่ได้ลงทะเบียนไว้ถ้า"ผู้ใช้บริการ" ยังมีความพยายามที่จะไม่ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดนี้อีก "triplesystems.com"จะยกเลิกการให้บริการโดยทันที โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

ในการใช้บริการ "ผู้ใช้บริการ" จะต้องไม่กระทำการในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม หรือกระทำการใดอันเป็นความผิดทั้งทางกฏหมายแพ่ง กฏหมายอาญา กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดทั้ง กฎหมาย กฏระเบียบ หรือเงื่อนไขต่างๆ ของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ

ามรับส่งข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ หรือในทางที่ผิดกฏหมาย หรือดำเนินการอย่างใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดภัยต่อสังคม และความมั่นคง หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีลักษณะเป็นเอกสารซึ่งทางราชการตีความว่าเป็นการข่มขู่ หรือลามกอนาจาร รวมถึง การละเมิดลิขสิทธิ์ในผลงาน

"ผู้ใช้บริการ" จะไม่ใช้บริการในลักษณะใด ๆ ก็ตามอันเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น กล่าวคือ ไม่อ่านข้อความส่วนตัวของผู้อื่น ไม่ว่าข้อความนั้นจะใช้ระบบความปลอดภัยของแฟ้มข้อมูลป้องกันไว้หรือไม่ก็ตาม ไม่เปิดเผย และ/หรือ เผยแพร่ข้อความที่ผู้อื่นส่งมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เขียน ไม่กระทำการส่งโฆษณาไปยังอีเมล์ผู้อื่นโดยไม่มีที่อยู่ที่ใช้ในทางธุรกิจจริง (SPAM MAIL) ไม่ใช้ภาษาที่ไม่สุภาพ ไม่เขียนข้อความที่ทำให้ผู้อื่นเสียหายหากมีข้อโต้แย้งใดเกี่ยวกับความประพฤติเสื่อมเสียดังกล่าวมานี้ ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำจากบุคลากรใด ๆของ "ผู้ใช้บริการ" แล้ว "ผู้ใช้บริการ" จะยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของ "ผู้ใช้บริการ" แต่เพียงฝ่ายเดียว

ห้าม "ผู้ใช้บริการ" สืบค้นข้อความ และ/หรือบุกรุกระบบคอมพิวเตอร์อื่นๆ ในเครือข่าย "Triple Systems"และ เครือข่ายอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศที่ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปใช้งาน ในทางกลับกัน "ผู้ใช้บริการ" จะต้องรักษารหัสผ่านของตัวเองไว้เป็นอย่างดี โดยต้องตรวจสอบป้องกันและ ไม่ยอมให้บุคคลภายนอก บุกรุกเข้าระบบเครือข่าย ของ "Triple Systems" ที่มีอยู่แล้วผ่านทางบัญชีผู้ใช้งาน ของ "ผู้ใช้บริการ" ไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ ทั้งสิ้น

"Triple Systems" ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายประการใดๆ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการควบคุมของ "Triple Systems" เช่นวงจรสื่อสารชำรุด จานแม่เหล็กชำรุด ความล่าช้าของแฟ้มข้อมูล หรือจดหมายไม่ถึงปลายทาง ในกรณีที่ส่งผิดสถานที่ หรือเกิดความผิดพลาดในข้อมูล/หรือความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดโดยผู้ใช้ อื่น ๆ โดย ในกรณี ที่เกิดความเสียหายที่นอกเหนือ การควบคุม ขึ้น "triplesystems.com" จะทำการคัดลอกข้อมูลล่าสุด จากระบบสำรองข้อมูลออกมา โดยจะแจ้งให้ "ผู้ใช้บริการ" ทราบทาง อีเมล์ ของ "ผู้ใช้บริการ"

"ผู้ใช้บริการ" จะอนุญาตให้เฉพาะสมาชิกภายในองค์กรรวมทั้งบริษัทฯ ในเครือของ "ผู้ใช้บริการ" เป็นผู้ใช้บริการเท่านั้น ห้าม "ผู้ใช้บริการ" โอนสิทธิการใช้บริการ หรือนำสิทธิการใช้บริการไปจำหน่ายต่อ โดยวิธีการใดๆ และ/หรือ ยินยอมให้บุคคลภายนอก หรือนิติบุคคลอื่นใช้บริการหรือร่วมใช้บริการ ไม่ว่ากระทำเพื่อการกุศล หรือมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

"ผู้ใช้บริการ" จะไม่ใส่ และ/หรือ ใช้โปรแกรมที่ทำให้ทรัพยากรของระบบ ลดต่ำลงอย่างมาก รวมถึงการรับส่งข้อมูลมากเกินความจำเป็น ถ้า "Triple Systems" ตรวจพบ หรือ มีผู้แจ้งมา "Triple Systems" ขอสงวนสิทธิ์ที่จะหยุดการให้บริการกับ "ผู้ใช้บริการ" ชั่วคราวจนกว่าการตรวจสอบเสร็จสิ้นหากการตรวจสอบพบว่า "ผู้ใช้บริการ" กระทำดังกล่าวจริง "Triple Systems" จะติดประกาศ และ ส่งอีเมล์ เตือนไปยัง อีเมล์ ที่ "ผู้ใช้บริการ" ได้ลงทะเบียนไว้หาก "ผู้ใช้บริการ" ยังมีความพยายามที่จะไม่ปฏิบัติตาม ข้อกำหนด นี้อีก "Triple Systems" จะยุติการให้บริการ ในทันที โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

"Triple Systems" ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกบริการในทันที โดยไม่มีการคืนค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น หากพบว่ามีการกระทำใดๆ ของ "ผู้ใช้บริการ" เกิดขึ้นอีก ภายหลังจากการแจ้งเตือนครั้งสุดท้าย ทางประกาศ และ/หรือ ทางอีเมล์ที่ "ผู้ใช้บริการ" ลงทะเบียนไว้ โดย "ผู้ใช้บริการ" มีสิทธิ์ที่จะ ยื่นหนังสือคัดค้าน การแจ้งเตือนนั้น ๆ ภายใน 7 วัน นับจากวัน ประกาศ และ/หรือ ส่งทางอีเมล์

Hosting Condition

บริษัท ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ จำกัด ไม่รับให้บริการ hosting สำหรับเว็บไซต์ ต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาดังต่อไปนี้

1. เว็บไซต์ ที่ให้บริการ download ไฟล์ผิดกฏหมาย เช่น ไฟล์โปรแกรมลิขสิทธิ์, ไฟล์นามสกุล .mp3 ลิขสิทธิ์ หรือไฟล์ใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ mp3 รวมทั้งนามสกุลไฟล์ที่พยายามหลบเลี่ยง แต่หากเจ้าของเว็บไซต์ เป็นผู้ทรงลิขสิทธิ์เอง สามารถให้ download ได้ในทุกกรณี รวมทั้ง Script ผิดกฏหมาย เช่น IRC Bot, Game Bot, Chat Bot, Msn Bot, Proxy Server, Mail Bomb, และรวมถึง Script ที่ใช้ในการโจมตี Server ทีอื่น หรือเพื่อทำการทดสอบ Server

2. เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาสื่อลามกอนาจาร หรือส่อแววไปในทางลามกลามกอนาจาร หรือเส้นทางหรือลิ้งค์ที่นำไปสู่เว็บลามากอนาจาร

3. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเจาะระบบการเผยแพร่ไวรัส หรือการเผยแพร่ใดๆ ที่เป็นสิ่งผิดกฎหมายหรือสร้างความวุ่นวาย และความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นโดยทั่วไป

4. เว็บไซต์ที่เป็นการโจมตี สร้างความเสื่อมเสีย หรือ ทำลายความมั่นคง ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และศาสนา (ไม่ว่าจะ เป็น ศาสนาพุทธ หรือศาสนาอื่นใด) หรือแม้กระทั่งเป็นการโจมตี และสร้างความวุ่นวาย เสื่อมเสีย ให้กับผู้อื่นโดยเจตนา

5. บริษัท ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ จำกัด ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการจัดแบ่งพื้นที่ย่อย หรือนำทรัพยากรของบริษัทออกจำหน่าย หรือให้บริการกับเว็บไซต์อื่นๆ ก่อนได้รับอนุญาตจากบริษัท ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ จำกัด ก่อน

6. เว็บไซต์ใดๆ ก็ตามที่ใช้บริการกับ บริษัท ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ แล้วหากบริษัทตรวจพบการกระทำ หรือกิจกรรมใดๆ ภายในเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ อันเป็นการ ละเมิดต่อเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการดัดแปลง แก้ไข หรือลบข้อมูลเหล่านั้นออกจากระบบ หรืออาจงดให้บริการกับเว็บไซต์นั้นๆ ทันที โดยบริษัทจะไม่ backup ข้อมูลหรือ รับผิดชอบข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้นของผู้ใช้บริการ

7. บริษัทจะมี backup ข้อมูลให้กับผู้ใช้บริการทุกวัน โดยที่ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ backup ข้อมูลของตัวเองจาก Control Panel ซึ่งสามารถ backup ได้ทุกวัน โดยบริษัทไม่ได้นำเนื้อที่ backup ไปรวมกับเนื้อที่ใช้งานจริงและผู้ใช้บริการ จะต้อง download ข้อมูลมาเก็บไว้ที่เครื่องของผู้ใช้บริการเองบ้าง เพราะไม่สามารถ รับประกันได้ว่าข้อมูลต่างๆ ที่ backup นั้นถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด แต่ถ้ามีปัญหาทางบริษัทจะทำอย่างสุดความสามารถเพื่อจะนำข้อมูลของท่านกลับมาให้ได้

8. กรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการปรับลดบริการใดๆ ลงจากที่ได้รับในตอนแรกหรือยกเลิกการใช้งาน กับบริษัท ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ จำกัด ก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเรียกค่าบริการส่วนที่เหลือคืน

9. บริษัท ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ จำกัด ยินดีคืนค่าบริการให้ในส่วนที่อยู่ในระยะสัญญาการใช้บริการ หากผู้ใช้บริการเสียหายอันเนื่องมาจากความผิดพลาด ของระบบจากบริษัท ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ จำกัด และผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเรียกค่าได้รับความบริการส่วนที่ใช้ไปแล้วคืนได้และ ในทางกลับกันหากบริษัทตรวจพบว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ได้เนื่องมา จากความผิดพลาดของระบบ แต่เกิดจากผู้ใช้บริการเอง ทางบริษัท ไม่จำเป็นต้องคืนค่าบริการให้กับผู้ใช้บริการ

10. กรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ชำระเงินตามเงื่อนไขตรงตามกำหนดของบริษัท บริษัทสามารถปิด account ของผู้ใช้บริการไว้ชั่วคราวก่อน โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบจนกว่าลูกค้า ชำระค่าบริการครบถ้วนแล้ว และในกรณีที่ลูกค้าไม่ชำระเงินค่าบริการ เกินนานเกินกว่า 30 วัน บริษัทสามารถ ปิด และ ลบ ไฟล์ใน Server ทิ้งทั้งหมดได้ทันที โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลและไฟล์ทั้งหมด ที่มีอยู่ใน account นั้น

11. ผู้ใช้บริการไม่สามารถร้องขอให้ทาง บริษัท ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ จำกัด เปลี่ยนแปลงและแก้ไข Config ต่าง ๆ ซึ่ง เป็นสากลและ มาตราฐานของทางระบบโดยเด็ดขาด ยกเว้น Dedicated Server แต่หากเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง แลแก้ไข Config ไปแล้วเกิดปัญหาขึ้น ทาง บริษัท จะไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

12. หากลูกค้าละเมิดข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่ง และใช้ทรัพยากรของ Server เกินกำหนด หรือทำให้ Server เกิดปัญหา บริษัทจะระงับยกเลิกการใช้งาน ของ account โดยทันที โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบ จนกว่าเจ้าของ account จะดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย และหากยังไม่ดำเนินการแก้ไข บริษัท สามารถปิด account ได้ อย่างถาวร โดยจะไม่คืนเงินและไฟล์ให้ เจ้าของ account นั้นๆ ได้ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

13. ข้อมูลของลูกค้าถือว่าเป็นความลับทางบริษัทไม่ขอทำธุรกรรมใดๆ กับผู้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าของโดเมนที่แท้จริง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นและการขอรับ user และ password หรือรายละเอียดการใช้งาน หรือการทำธุรกรรมต่างจากเจ้าของโดเมน จะต้องกระทำ โดยผ่านทางอีเมล์เท่านั้น และอีเมล์ที่ใช้จะต้องเป็นอีเมล์ ที่ใช้ในการติดต่อกับบริษัทครั้งแรกเท่านั้น

Email Condition

1. ท่านสามารถส่งอีเมล์ได้ไม่จำกัด ภายใน Domain เดียวกัน และสามารถส่งให้ Domain อื่นได้ครั้งละ 39 ฉบับ โดยนับรวม TO, CC, BCC ด้วย

2. เพื่อป้องกันการส่ง Spam และ เครื่อง Computer ติด Virus โดยที่ท่านไม่รู้ตัว ในกรณีใช้โปรแกรมดึงเมล์ ต่างๆ เช่น Outlook, MS Outlook ทางบริษัท ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการ Connection กับ Server ไว้ที่ 60 ครั้งต่อ 1 ชั่วโมง

3. หากท่านใส่รหัสผ่านผิดเกิน 3 ครั้งทางระบบจะ Lock Account ของท่านทันทีเป็นเวลา 1-2 ชั่วโมง และท่านสามารถปลด Lock ได้ที่ฝ่ายเทคนิค

4. ห้ามมิให้เว็บไซต์ที่มีการทำ "Spamming" โดยการส่ง Email จำนวนมาก อันเป็นการรบกวนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น รวมถึงการส่ง Email ใดๆ ที่เป็นการ คุกคาม ข่มขู่ผู้อื่น

5. หาก บริษัท ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ จำกัด ตรวจพบการส่ง "Spam Mail" ออกจาก account ใด ทางบริษัทมีสิทธิ์ระงับ account นั้นๆ หรือระงับการส่งเมล์ หรือ ระงับการใช้งาน hosting ทั้งหมด จนกว่าผู้ใช้บริการจะยกเลิกการกระทำ ดังกล่าว หาก account นั้น ๆ ถูกระงับการใช้บริการในกรณีนี้ บริษัทจะไม่ backup ข้อมูลหรือรับผิดชอบข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้นของผู้ใช้บริการ

6. บริษัท ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ จำกัด ใช้ระบบ Backlist เพื่อป้องกัน Spam ที่เป็นมาตรฐาน และยอมรับว่าเป็นระดับสากลและนิยมใช้กันทั่วโลกท่านจะไม่สามารถติดต่อทางอีเมล์กับ Domain หรือ IP ที่ติด Backlist และไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องขอให้ปลด Block แต่อย่างใดเพราะความผิดพลาดนี้ไม่ได้เกิดกับบริษัท ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ จำกัด แต่หากเกิดจากเจ้าของ Domain หรือเจ้าของ IP ไม่ได้ดูแล Server ของตนเองอย่างทั่วถึง แต่หากปล่อยให้มีการส่งเมล์เป็นจำนวนมากออกจาก Server และทางบริษัท ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ จำกัด เองก็จำเป็นจะต้องสร้างการป้องกัน ให้กับลูกค้าที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก

Web Solution Condition

สมาชิก รับทราบและยินยอมปฏิบัติตาม นโยบาย และ ข้อตกลง ในการให้บริการของ triplesystems.com ซึ่งบริหารงานโดย บริษัท ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ จำกัด 16 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-611-1357, 0-2214-6536-7

บริการ Web Solutions triplesystems.com เป็นบริการที่ให้ ข่าวสารข้อมูล และสาระต่างๆ ให้กับ สมาชิก ในรูปแบบ Web Solutions โดยมีระบบให้สมาชิกสามารถแก้ไขเนื้อหาของเว็บไซต์ท่านเอง ซึ่งสามารถ เข้าถึงโดยใช้ชื่อ URL ( หรือ โดเมนเมน ) ที่ สมาชิก เป็นเจ้าของเอง โดย สมาชิก ยินยอมที่จะปฏิบัติตาม กฏระเบียบ ที่ออกโดย TripleSystems.com ซึ่งมีดังนี้

- อายุ 15 ปี ขึ้นไป

- มีความคิดและความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคมอินเตอร์เนตห้ามมิให้สมาชิกสร้างความเสียหาย เดือดร้อน แก่ผู้อื่น เช่น การส่งอีเมล์โฆษณา เว็บไซต์ ของตนไปยังผู้ที่ไม่ได้บอกรับอีเมล์หรือ ทำการโฆษณาเว็บของตนด้วยรูปแบบที่สร้างความรำคาญ เสียหายให้แก่ผู้อื่น

- ให้ข้อมูลที่ ถูกต้อง และ คอยดูแล และ แก้ไข ข้อมูลของสมาชิกให้เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันรวมทั้งมีอีเมล์สำหรับการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ

- กฎ ระเบียบ และ เงื่อนไขการให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความเหมาะสมทาง Triple Systems จะแจ้งให้สมาชิกทราบผ่านทาง อีเมล์ หรือ ผ่านทาง เว็บไซต์ Triple Systems โดย Triple Systems ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ

- Triple Systems ไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดแก่สมาชิกหรือบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงนี้

- Triple Systems ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งาน, การลุกล้ำสิทธิ์ส่วนบุคคล หรือ ปัญหาต่างๆ ที่มีผู้นำบริการนี้ไปใช้อย่างผิดวิธี

- ข้อมูลและ เนื้อหาที่สมาชิกนำมาลงในเว็บนั้น จะต้องไม่เป็นข้อมูลที่ ผิดกฏหมาย และ/หรือ สร้างความเสียหายให้กับผู้อื่น

- การติดต่อระหว่าง Triple Systems กับสมาชิกจะใช้การติดต่อสื่อสารทางอีเมล์เป็นหลัก โดยสมาชิกท่านใดมีปัญหาในการใช้บริการ หรือ สอบถามเกี่ยวกับ บริการ สามารถส่ง อีเมล์ มาได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือกรอกแบบฟอร์ม ติดต่อ TripleSystems ได้ในหน้าเว็บเฉพาะสมาชิก

- บริการ Web Solutions เป็นบริการที่ไม่ต้องเสียค่าบริการรายเดือนสมาชิกเพียงชำระค่า จดโดเมนเนม พื้นที่ และค่าติดตั้ง เว็บกึ่งสำเร็จรูป ในครั้งแรก และ ปีต่อไปชำระ เพียงค่าต่ออายุชื่อ และพื้นที่ตามการใช้งานที่ท่านต้องการได้ ซึ่งมีบริการให้เลือกสรร นอกจากท่านต้องการให้มีการจัดทำรูปแบบเว็บไซต์ใหม่ซึ่งมีการชำระค่าบริการ เต็มจำนวน ทาง Triple Systems ขอสงวนสิทธิ์ ในการบริหารโลโก้ของ Triple Systems ในเว็บไซต์แต่เพียงผู้เดียว

- ข้อมูลเนื้อหา และการออกแบบเว็บไซต์ต่างๆที่ Triple Systems เป็นผู้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในเว็บของสมาชิกนั้น ทางบริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ห้ามมิให้สมาชิกคัดลอก ทำซ้ำ หรือนำไปใช้ที่อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

- Triple Systems มีการจัดทำเว็บไซต์ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้เบื้องต้น โดยมีการจัดทำเนื้อหา และรูปแบบตามที่ท่านมีการเลือกโครงสร้างนั้นๆ บนโครงสร้างที่บริษัทฯ ได้ออกแบบไว้แล้ว กรณีที่ท่านมีความต้องการที่นอกเหนือ จากเงื่อนไขสามารถให้บริษัทฯ ดำเนินการได้ซึ่งมีการคิดค่าบริการเพิ่มเติมตามลักษณะงานที่ต้องการ

- แนวคิดของ Triple Systems คือ จะทำการพัฒนาระบบและเนื้อหาของเว็บไซต์ให้มีความหลากหลาย และยืดหยุ่นในการใช้งานเพื่อประโยชน์ต่อสมาชิกส่วนรวมเป็นหลักอย่างไรก็ตามทาง Triple Systems ยินดีรับฟังความคิดเห็น หรือ คำแนะนำ ของ สมาชิก ทุกท่าน เพื่อนำมาปรับปรุง บริการต่อไป

- บริการ Web Solutions นี้ ไม่ใช่บริการเว็บโฮสติ้งดังนั้นทางเราจึงไม่มีนโยบายให้สมาชิกอัพโหลดไฟล์ html ที่สร้างจากโปรแกรมเขียนเว็บต่างๆ ขึ้นไปบนเว็บ การป้อนข้อมูลขึ้นแสดงในเว็บกึ่งสำเร็จรูปของท่าน ไม่ต้องใช้โปรแกรมสร้างเว็บใดๆ ใช้เพียงบราวเซอร์ที่เล่นอินเตอร์เน็ต ส่งรูป และข้อความ คล้ายการส่งอีเมล์ โดยเรามีการจัดทำโฮมเพจและระบบจัดการให้ท่านเพื่อท่านสามารถจัดการจัดรูป และตัวอักษรให้เอง

- Triple Systems ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสมาชิกภาพสมาชิก ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือนโยบายของ Triple Systems

- โดเมนเนม หรือ เว็บไซต์ที่ได้รับการจดทะเบียน แล้วไม่สามารถเปลี่ยนชื่อหรือขอเงินคืนได้หากต้องการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ ต้องเปิดเว็บไซต์ ใหม่ แล้วขอย้ายข้อมูลจากเว็บเดิม

- การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้เป็นเจ้าของโดเมนเนมสมาชิกสามารถทำการแก้ไขข้อมูลการเป็นเจ้าของโดเมนเนมได้ ก็ต่อเมื่อได้มีการจัดทำหนังสือยืนยันการแจ้งเปลี่ยนข้อมูลขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน และมีการส่งหลักฐานดังกล่าวให้กับ ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทรับทราบก่อน จึงสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนนี้ได้

- การลาออกจากการเป็นสมาชิก สมาชิกสามารถยกเลิกบริการได้ตลอดเวลา โดยส่งอีเมล์แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกบริการ Web Solutions มาได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ซึ่งโดเมนเนม นั้นของสมาชิกยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของ สมาชิกท่านนั้น และสามารถนำไปใช้งาน สำหรับ จัดทำเว็บไซต์ ของตนเอง ได้ตามปกติ

บริษัท ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ จำกัด
16 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

qrcode

applyjobsonline